Τι είναι Regate Effective Express

Το Regate Effective Express πρόκειται για το πλέον ολοκληρωμένο συνδρομητικό πακέτο αυτοματοποίησης πωλήσεων στην Ελλάδα, το οποίο επιτρέπει σε επιχειρήσεις να ενσωματώσουν διαδικασίες εντατικής παραγγελιοληψίας με χαμηλό κόστος.

Με το Regate Effective Express οι πωλητές σας, μέσω φορητών συσκευών, αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να εκτελέσουν άμεσα, εύκολα και πολύ οικονομικά, όλες τις εργασίες τους (παραγγελιοληψία, ενημέρωση πελατών, εισπράξεις, καταγραφή ανταγωνισμού).

 

 

 

Εκδόσεις

Οι παρακάτω εκδόσεις παρέχονται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας, βάσει του μοντέλου διάθεσης Software as a Service (Λογισμικό ως Υπηρεσία), πληρώνοντας ένα σταθερό μηνιαίο πάγιο ανά χρήστη για όσο διάστημα επιθυμεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

 

Regate Effective Express
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   SFA 1    SFA 2   EXVAN   FULL 
Administration Suite YES YES YES YES
Διασύνδεση με BackOffice   YES YES YES
Υποστήριξη Barcodes     YES YES
Βασικές Αναφορές (ανά ρόλο) YES YES YES YES
Οργάνωση – Πλάνο Επισκέψεων YES YES YES YES
Δρομολόγια YES YES YES YES
Εσωτερικά Μηνύματα YES YES YES YES
Μείγμα/Γκάμα Πελατών   YES   YES
Παραγγελιοληψία YES YES   YES
Τιμοκατάλογοι   YES YES YES
Advanced Φωτογραφικός Κατάλογος   YES   YES
Βασικό Merchandising   YES   YES
Φωτογράφιση YES YES YES YES
Ερωτηματολόγια   YES   YES
Έκδοση Παραστατικών     YES YES
Διαχείριση Συγκεντρωτικών     YES YES
Ταμείο & Εισπράξεις   YES YES YES
Εκτύπωση Απόδειξης     YES YES
GPS – Map Application YES YES YES YES
Ημερήσια Αναφορά YES YES YES YES
Mobile Reporting   YES   YES
Καρτέλες Πελατών   YES YES YES

 

 

 

Υπηρεσίες

 

Regate Effective Express
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   SFA1    SFA2   EXVAN   FULL 
Εγκατάσταση Client Εφαρμογής στις Φορητές συσκευές YES YES YES YES
ERP Connectivity   YES YES YES
Παραμετροποίηση Συστήματος   YES YES YES
Εκπαίδευση Χρηστών   YES YES YES
Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη YES YES YES YES
Νέες Εκδόσεις Regate Effective Express YES YES YES YES

 

 

 

Τιμές

Για κάθε μια από τις προαναφερόμενες νέες εκδόσεις Effective, η REGATE A.E. έχει καθορίσει μια νέα, άκρως ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική που εξασφαλίζει στους υποψήφιους πελάτες το χαμηλότερο δυνατό συνολικό κόστος επένδυσης και ταυτόχρονα, τη βέλτιστη λειτουργικότητα. One-time Cost of Implementation Services (Start-Up Costs)

 

Regate Effective Express
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   SFA1    SFA2   EXVAN   FULL 
Price Per User Per Month 20 € 25 € 25 € 30 €