Οι παρακάτω εκδόσεις παρέχονται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας Regate Mobile Sales Force Automation, βάσει του μοντέλου διάθεσης Software as a Service (Λογισμικό ως Υπηρεσία), πληρώνοντας ένα σταθερό μηνιαίο πάγιο ανά χρήστη για όσο διάστημα επιθυμεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Regate Mobile Sales Force Automation
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   FREE    BASE I   BASE II   PRO  PREMIUM
Διαχείριση Πελατών
YES
YES
YES
YES
YES
Παραγγελιοληψία Πωλητή
YES
YES
YES
Καταγραφές Merchandising
YES
YES
YES
Καταγραφές Ανταγωνισμού
YES
YES
YES
Καρτέλες Πελατών (Χρεώσεων – Πιστώσεων)
YES
YES
YES
YES
YES
Ευρετήρια Παραγγελιών/Επισκέψεων
YES
YES
YES
Εισπράξεις
YES
YES
YES
Ταμείο Πωλητή
YES
YES
YES
Ερωτηματολόγια
YES
Εξοδολόγιο Πωλητή
YES
YES
YES
YES
YES
Καταγραφή Στίγματος GPS
YES
YES
YES
YES
YES
Οργάνωση Δρομολογίων
YES
YES
YES
YES
Μηνύματα και Ανακοινωσεις
YES
YES
YES
YES
Επιθεώρηση Πωλήσεων
YES
YES
Οργάνωση Πωλήσεων (ειδικές διευκολύνσεις)
YES
YES
Πλοήγηση Τιμοκαταλόγων
YES
Παρακολούθηση Αποθήκης
YES
Στατιστικά και Αναφορές Πωλήσεων
YES
Διασύνδεση με ERP
YES
YES
YES
YES
Παροχή Web Interface
YES
YES
YES
YES
YES
Δυνατότητες Παραμετροποίησης
YES
YES
BASE PRICE
0 €
24 €
26 €
35 €
39 €

 

Mηνιαίο Κόστος Μίσθωσης Υπηρεσίας

Για κάθε μια από τις προαναφερόμενες νέες εκδόσεις BizeGate, η REGATE A.E. έχει καθορίσει μια νέα, άκρως ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική που εξασφαλίζει στους υποψήφιους πελάτες το χαμηλότερο δυνατό συνολικό κόστος επένδυσης και ταυτόχρονα, τη βέλτιστη λειτουργικότητα. One-time Cost of Implementation Services (Start-Up Costs)

BizeGate On Demand
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   FREE    BASE I   BASE II   PRO  PREMIUM
                 Μηνιαίο Κόστος                 
0 €
24 €
26 €
35 €
39 €
BizeGate On Demand
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   FREE    BASE I   BASE II   PRO  PREMIUM
Εγκατάσταση Client Εφαρμογής στις Φορητές συσκευές
YES
YES
YES
YES
YES
ERP Connectivity
YES
YES
YES
YES
Παραμετροποίηση Συστήματος
YES
YES
YES
YES
Εκπαίδευση Χρηστών
YES
YES
YES
YES
Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη
YES
YES
YES
YES
YES
Νέες Εκδόσεις BizeGate On Demand
YES
YES
YES
YES
YES
Εφάπαξ Κόστος Εγκατάστασης
(Setup Cost)
0 €
500 €
500 €
1.500 €
1.500 €