Στην αγορά των συστημάτων SFA και exVAN έχει αρχίσει να κυκλοφορεί η τάση της ολοκλήρωσης των συστημάτων ERP μιας εταιρείας, με τα ανάλογα συστήματα SFA και exVAN. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα συστήματα SFA, exVAN και ERP χρησιμοποιούν κοινή βάση δεδομένων.

Ενώ αρχικά ακούγεται ως η σωστότερη λύση, και συχνά οι επιχειρήσεις βασίζονται σε αυτό το φαινομενικό «πλεονέκτημα» για να επιλέξουν ένα σύστημα SFA ή exVAN, η αλήθεια είναι διαφορετική. Η ολοκλήρωση τέτοιων συστημάτων με τα ERP εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και μεγάλα μακροπρόθεσμα έξοδα, ειδικά στις περιπτώσεις όπου τροποποιείται, αναβαθμίζεται ή ακόμα και αντικαθίσταται το ERP σύστημα του πελάτη.

Το Regate Effective έχει τη δική του ξεχωριστή βάση δεδομένων σε SQL Server, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολη η διασύνδεσή του με παλαιά και νέα συστήματα (AS/400, Eurofasma, SEN, Entersoft, SAP-RFC). Ταυτοχρόνως, παρέχει continuity of service σε περίπτωση προβλήματος ή αναβάθμισης του ERP (δηλαδή δεν βγαίνει ποτέ εκτός λειτουργίας, ακόμη και αν το ERP της εταιρείας δεν λειτουργεί), λόγω της αυτόνομης βάσης δεδομένων. Το γεγονός ότι το Regate Effective χρησιμοποιεί τη δική του βάση δεδομένων αυξάνει και την ασφάλεια της ίδιας της εταιρείας, διότι δεν επηρεάζονται critical δεδομένα της εταιρείας από τους πωλητές, αλλά παρέχονται κατά τη διασύνδεση όλες οι δικλίδες ασφαλείας, ώστε να ελέγχεται όλη η ροή πληροφοριών και να υπάρχει η δυνατότητα τροποποιήσεων πριν αυτές καταχωρηθούν στο ERP.

Διασύνδεση με ERP

Το Regate Effective είναι υλοποιημένο με σύγχρονη φιλοσοφία ERP agnostic που του επιτρέπει να συνδέεται με οποιοδήποτε σύστημα. Έτσι, υποστηρίζει τόσο τα μεγάλα ERPs της παγκόσμιας αγοράς, όσο και τα ελληνικά συστήματα καθώς και μικρότερα ή παλαιότερα και custom εμπορολογιστκά προγράμματα.

Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές

Το Regate Effective συνεργάζεται επιπλέον με τα παρακάτω συστήματα ώστε να παρέχει πληροφόρηση που είναι προσβάσιμη μόνο από το εσωτερικό δίκτυο μιας επιχείρησης, σε εξωτερικούς εξουσιοδοτημένους χρήστες.

  • Microsoft Dynamics CRM
  • VoiceGenie – Φωνητικές Πύλες
  • COGNOS – Reporting
  • Business Objects – Business Intelligence
  • YourPartner – Business Intelligence
  • ARIS – Business Process Improvement
  • Hyperwave eLearning Suite